Beleidsplan 2015 – 2017

 

Meerjaren beleidsplan voor

“Stichting Iedereen een Maaltijd”

IEM

2015-2017

 

 Voorwoord

 

Het gaat goed met Iem! Kijk naar het aantal projecten, vrijwilligers en interesse van gemeente Zoetermeer en voel de beleving en sfeer waar “Iem” voor staat.

Opgericht in 2015 en dus een hele jonge stichting met een potentie om uit te groeien tot een maatschappelijk instituut voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken bij de dagelijkse uitdagingen.

 

Zoals iedere vooraanstaande stichting betaamt, is het beleidsplan een kapstok voor de toekomst en een stappenplan voor de komende jaren.

 

De Missie van Siem

 

Het doel van Iem is tweeledig, enerzijds actief op zoek gaan naar mensen die niet de financiële middelen hebben om zichzelf en hun gezin dagelijks van een gezonde maaltijd te voorzien. En aansluitend deze mensen helpen door tijdelijk een maaltijd en waar mogelijk boodschappen te verstrekken. Anderzijds deze mensen helpen uitzoeken indien nodig en gewenst waar het knelpunt ligt en doorverwijzen naar instellingen die hen structureel kunnen helpen.

De gehele stichting wordt gedragen door enkele enthousiaste vrijwilligers die hun drijfveer vinden in het helpen van bovengenoemde gezinnen en personen en hiermee een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren in de gemeente Zoetermeer.

De stichting kiest er voor om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, individuen die in isolement raken (voornamelijk ouderen) en jongeren die door de huidige economische periode geen werk hebben te betrekken in de projecten die uiteenlopend van aard zijn.

Beleidsdoelstellingen

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door de navolgende activiteiten:

 

 • Mensen zoveel mogelijk mogelijkheid geven tot het gezamenlijk nuttigen van hun maaltijd, om hen uit een sociaal isolement te halen.
 • Mensen die de maaltijden niet kunnen afhalen door ziekte de maaltijd thuis bezorgen en helpen deze op te diene, samen eten en kleine huishoudelijke klusjes doen .
 • Mensen laten helpen met de bereiding van de maaltijden, zodat zij kunnen leren koken, maar ook een dagritme kunnen aangaan en onder de mensen komen.
 • Een betaalbare ruimte zoeken om ingezamelde goederen op te slaan, zodat er geen privéruimtes meer hoeven te worden overbelast.
 • Een ruimte vinden waar mensen samen kunnen eten en samen eten kunnen bereiden, zodat dit vaker mogelijk is.
 • Het opzetten van een tiener restaurantavond voor tieners, die zo leren omgaan met verantwoordelijkheid, vergaderen, boodschappen doen, geld, koken en alle daar bijbehorende activiteiten.

 

Het financieel ondersteunen van de voormelde organisatie; dit doel wordt gerealiseerd met behulp van een daartoe bestemd vermogen dat wordt gevormd door de volgende componenten:

 

 

 • Jaarlijkse donaties van ondersteunende donateurs;
 • Waar mogelijk subsidies en donaties;
 • Schenkingen, erfstellingen, en legaten;
 • Andere verkrijgingen en baten.

 

De opgehaalde donaties zullen allen worden gebruikt om noodmaaltijden te verstrekken, de maaltijden voor zieken betaalbaar te houden, verstrekken van noodpakketten, en de aanschaf en vervanging van materiaal om het koken en eten mogelijk te maken. Waar mogelijk de huur van een ruimte om deze dingen mogelijk te maken.

 

Het fondsen/subsidie werven ter ondersteuning van de doelstelling van de Stichting is daarmee een van de belangrijkere afgeleiden om onze doelstelling daadwerkelijk te realiseren en mogelijk te blijven maken.

Organisatorische doelstellingen

 

Het Bestuur bestaat uit 3 leden. Van belang is de nauwe betrokkenheid met de doelstelling van de Stichting. Het Bestuur streeft er naar om personen uit de doelgroep een bestuurlijke rol te laten vervullen en de link met de doelgroep te waarborgen.

 

 • De bestuurders en alle vrijwilligers, ontvangen geen enkele vergoeding voor hun werk en inzet.
 • De vrijwilligers die de projecten begeleiden bij de activiteiten worden niet betaald, wel mogen zij hun reiskosten declareren.
 • De enige daadwerkelijke kosten van de Stichting zijn de kosten die noodzakelijk zijn om de Stichting haar operationele werkzaamheden te laten uitvoeren. Waaronder onder andere: de kosten van de activiteiten zoals entreegelden, reis- en verblijfskosten, postzegels, cartridges en de kosten voor de hosting en domeinnaam registratie.

 

 

Het huidige bestuur bestaat uit:

voorzitter: Michael van der Sar

penningmeester: Annemieke van kralingen

Secretaris: brenda Hartgring

 

 

 

 

 

 

Bestedingsbeleid

 

Het Bestedingsbeleid ligt geheel binnen de context en de activiteiten van de Stichting. Het betreft zaken zoals:

 • De noodzakelijke boodschappen ten behoove van noodmaaltijden en pakketten bekostigen
 • Vervoer van de maaltijden
 • Opslag van de gedoneerde goederen
 • Kosten voor energie en water voor de voorbereiding van de maaltijden
 • Huur van ruimtes voor evenementen die MVO zijn en in lijn met het doel van de stichting.

 

Vermogens opbouw en beheer

 

Met betrekking tot de opbouw van het vermogen moet de Stichting Siem gerekend worden tot de zogenaamde hybride fondsen. Dat houdt in dat er zowel fondsenwervende activiteiten plaats vinden teneinde de (lopende) projecten te financieren. Terwijl er tevens sprake is van vermogensopbouw, om ook op de langere termijn projecten van enige omvang mogelijk te maken en een reserve te hebben bij tegenvallende resultaten in de fondsenwerving en sponsoring.

Het vermogen van de Stichting wordt, gezien de beperkte omvang van de Stichting, uitsluitend in liquide vorm aangehouden op een rekening courant en op een spaarrekening bij de Rabobank  Het deel bedoeld voor de lange termijn wordt op een spaarrekening aangehouden om een hoger rendement te realiseren.

Bij iedere vergadering wordt aan het gehele bestuur schriftelijke verslag uitgebracht over het resultaat van inkomsten en uitgaven, a.d.h.v. een daartoe door de penningmeester opgesteld overzicht (spreadsheet). Tevens wordt een (aangepast) jaaroverzicht gemaakt van de te verwachten kosten en uitgaven.

Ieder jaar worden de cijfers door de accountant gecontroleerd, en krijgen alle bestuursleden een kopie van de cijfers voor overleg in de vergadering. Bij de jaarlijkse vaststelling van de jaarrekening (balans en staat van baten en lasten) dient verantwoording te worden afgelegd over het gevoerde financiële beleid en dient het bestuur haar goedkeuring hierover uit te spreken en wordt de penningmeester gedechargeerd.